8/23/2005

Blog eile Albannach

Blog connspaideach, inntinneach, agus "Okay, look, it's a rant" (sin a thuirt e!) - obh obh!

http://kennysheerin.blogspot.com/

Aig Feis Dhun Eideann

Feis, feis agus feis a-rithist*

Tha e math ann an doigh, ach nach eil e gu math trang? Bha mi anns a' Ghrassmarket air Di-Sathairne, agus bha e cho claustrophobic. Uill, co-dhiu, chaidh mi gu Clockwork Orange agus Don Quixote, agus clarachadh-phrogram Gaidhlig (Comadaidh Oir). Bha CO & DQ cho fringey sa ghabhas, ach chord iad rium. Comadaidh Oir? Sin sgeul eile. Bha sketch no dha eibhinn, ach fairichidh mi gun robh an comadaidh caran sean-fhasanta, gu h-araid nuair a chi thu comadaidh aig Feis Dhun Eideann fhein.

* Feis mar sin - fèis, cha robh mi a' bruidhinn air sex idir. ;-)