7/05/2005

G(r)8

O mo chreach sa thainig! Laithean neonach gu dearbh... bha mi ann an Dun Eideann is Glaschu san seachdainn seo. Tha poileas gu leor ann, agus choppers a' tuairnealach mun cuairt mar seorsa phlaigh Bioballach!