3/11/2005

A-reir an leabhar agamsa...

Ma tha sibh eolach air 'Wikipedia' agus 's toil leibh fealla-dha no dha neonach, cuiribh suil air

http://www.uncyclopedia.org/uncyclopedia/index.php?title=Main_Page