8/23/2005

Aig Feis Dhun Eideann

Feis, feis agus feis a-rithist*

Tha e math ann an doigh, ach nach eil e gu math trang? Bha mi anns a' Ghrassmarket air Di-Sathairne, agus bha e cho claustrophobic. Uill, co-dhiu, chaidh mi gu Clockwork Orange agus Don Quixote, agus clarachadh-phrogram Gaidhlig (Comadaidh Oir). Bha CO & DQ cho fringey sa ghabhas, ach chord iad rium. Comadaidh Oir? Sin sgeul eile. Bha sketch no dha eibhinn, ach fairichidh mi gun robh an comadaidh caran sean-fhasanta, gu h-araid nuair a chi thu comadaidh aig Feis Dhun Eideann fhein.

* Feis mar sin - fèis, cha robh mi a' bruidhinn air sex idir. ;-)

1 Comments:

Blogger Steafan MacRisnidh said...

Halo! Airson 's gu faigh thu air sracan a chur air d' fhaclan feuch seo:

ALT+0224 = à
ALT+0232 = è
ALT+0236 = ì
ALT+0249 = ù

Le dùrachd.

12:59 am  

Post a Comment

<< Home