1/23/2006

An aon ainm, aite eile

Uill, nise, cait a bheil na h-aiteachan seo? Bidh thu eolach air na h-ainmean co-dhiu.

Dun Eideann, An t-Oban, Sruighlea, Beinn Laomainn01/14/2006

Tha mi air aisTha mi air ais, agus chan eil iteagan nam bhonaid. Neo an e seorsa nid a th'air?

Sgriobhaidh mi rudeigin feumail a dh'aithghearr.