6/20/2007

Blogaichean poileatagach sa Chuimrigh

http://www.alanindyfed.blogspot.com/

http://british-nats-watch.blogspot.com/

http://www.blogiadur.com/hafan/

3/12/2007

Foghnaidh na dh'fhoghnas!

Mo chreach sa thainig! Yeuch!

1/16/2007

Naire mor na h-Alba: 1707-2007De tha an naire as motha air an duthaich seo an diugh? Uill, tha taghadh farsaing ann - eucoir, cogadh ann an Iorac is Afghanistan, brùidealachd (den gach seorsa), /sectarianism/, truailleadh, cealgaireachd poileatagach... neo eadhon an telebhisean againne?

Nam bheachdsa, tha naire mor aig na h-Albannaich, ged nach eil iad uile ga mhothachadh. Sin an "Aonadh", eadar Alba agus Sasainn (san fhirinn, chan e direach na h-Albannaich agus Sasannaich, ach na Cuimrich, cuid de na h-Eireannaich, agus Cornaich cuideach).

Ann an Alba, tha muinntir bochd, neo-fhallain gun foghlam math againne, agus tha cuid a' creidsinn gur e rud math a tha ann. Is docha, tha eagal orra air atharrachadh sam bith, agus is urrainn dhuinn uile a thuigsinn. Ach, tha atharrachadh a' tachairt gach latha - gach mionaid - air an saoghal seo. Deich bliadhna air ais - cha robh blogaichean sam bith, mar eiseimpleir, agus cha robh telebhisean digiteach againne, neo Parlamaid na h-Alba. Atharraichidh Alba co-dhiu. Ach a bheil na h-Albannaich a' dol a taghadh atharrachadh bochd Breatannach, neo atharrachadh math a bhios aig Alba neo-eiseimealach?

Chan e aisling gorach a tha ann, neo seorsa /utopia/. Gun teagamh, bidh trioplaidean gu leor againne, an deidh neo-eiseimleachd na h-Alba. Feumaidh sinn a' coimhead air duthchannan eile, seachad am BBC Breatannach, neo na paipearan Breatannach sna bailtean mora na h-Alba. Tha Lochlainn sa suidheachadh fada, fada nas fhearr na suidheachadh againne. Tha na Lochlannaich beart, foghlamaichte agus dochasach. Chan eil iad bochd, agus aineolach ma tha moran daoine ann an Alba an diugh. Agus, ann an Eirinn, chi sinn fein-earbsa sa phoblachd a tha a dhith air Alba fhein.

Tha na duthchannan beaga seo nas fhearr, agus nas beartaiche as deidh neo-eiseimleachd againne bhon Ruis, a' Ghearmailt agus Breatann. Carson nach eil sinn cho glic?

3/13/2006

Death and taxisIs cinnteach nach eil rud sam bith eile cinnteach ach bas fhein, agus tacsaidhean.

Aidh, tacsaidhean cosgail, mar na tacsaidhean a chur an Toraidh Daibhidh MacGill'Eididh a-mach. Uill, tha Comhairle Dhun Eideann (neo "Edinbvrgh Council" - tha "v" ann!) a' dol air an aon rathad a-reir an Evening News:

"The figures show seven senior councillors [Labaraich], including council leader Donald Anderson, made a total of 488 trips at a cost to the taxpayer of more than £3500 over a year from November 2004 to October last year...The cost to the taxpayer of Cllr Anderson's trips was close to £1500 for the year."

Labaraich, Toraidhean - de an diofar?

1/23/2006

An aon ainm, aite eile

Uill, nise, cait a bheil na h-aiteachan seo? Bidh thu eolach air na h-ainmean co-dhiu.

Dun Eideann, An t-Oban, Sruighlea, Beinn Laomainn01/14/2006

Tha mi air aisTha mi air ais, agus chan eil iteagan nam bhonaid. Neo an e seorsa nid a th'air?

Sgriobhaidh mi rudeigin feumail a dh'aithghearr.

12/10/2005

Na Saor-LaitheanTha mi a' gabhail fois airson ùine bheag. Aig an am seo, fagaidh mi Satan, gabhaibh mo leisgeul, Santa agus na buthan aige ris an telebhisean agus clann. Aidh, se Scrooge (Sgrùid neo sgruit?) neo Grinch a th'annam. Agus bidh mi nam chadal ann an toll beag dubh, mar seorsa mathan neo web designer

Tillidh mi ann an Fhaoilteach, leis mo sgriobhaidhean eirmseach, agus Gaidhlig sgoinneil (-not!).

Co-dhiu, molaidh mi da iomairtean airidh dhuibh, seo iad:

St Andrew's Day petition - the teaching of Scottish culture
Raised by: Dr Donald Smith, on behalf of Literature Forum for Scotland on 30 November 2005

Petition by Dr Donald Smith, on behalf of the Literature Forum for Scotland, calling for the Scottish Parliament to urge the Scottish Executive to urgently review the study of Scottish history, literature and languages at primary, secondary and tertiary levels to ensure that all citizens of Scotland have the opportunity to understand these key aspects of their own society and culture.
http://epetitions.scottish.parliament.uk/view_petition.asp?PetitionID=81

NHS Dentistry
Raised by: Peter Thomson BDS MIQA on 14 November 2005
Petition by Peter Thomson calling on the Scottish Parliament to urge the Scottish Executive to review the current plan to ensure that NHS dentistry is available in remote and rural areas in the medium to long term.
http://epetitions.scottish.parliament.uk/view_petition.asp?PetitionID=78