10/10/2005

Ar Cànan 'S ar Càmhal


De ni mi ma chaill mi mo chàmhal?

Tha cus blogaichean Gaidhlig air loidhne a-nis, ach chan fhaca mi fear sam bith sa bhios a' bruidhinn mu dheidhinn ar càmhalan còir.

Co-dhiu, gun dail is gun eagal (is gun naire), seo a' chiad pios Gaidhlig mu dheidhinn an species boidheach seo.

Càmhalan sa Ghearmailteis:
http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Bush

Agus sa chanan eile sin:
http://tinyurl.com/7ulaq


Deò-ghrèine: airson càmhalan air feadh na dùthcha

3 Comments:

Blogger Graisg said...

Càite am faigh mi cùrsa càmhaildairachd troigh meadhan na Gàidhlig – an t-SMO?

9:39 pm  
Blogger Gath Clag said...

Chuala mi gun robh cursa aca ann an "Camel Herding and North African Studies"... neo an e "North Atlantic Studies"? North Atlantic?! Brrr!

9:32 pm  
Blogger Eòsaph said...

Tha e dìreach coltas ri mo sheanair!

7:08 am  

Post a Comment

<< Home